به دلیل درخواست چند تن از دوستان این آموزشو قرار دادم

شما باید ببینید تو گوشیتون همچین قسمتی هست یا نه اگه هست بقیه رو بخونید اگر نیست که گوشیتون با Wi-Fi به لپ تاپ با کامپیوتر وصل نخواهد شد
settings>Wirless &network>Tethering & portable hotspot